Kategorie


  • Stopka lewej kolumny

    Ekoprestige.pl

    Wszelkie prawa zastrzeżone 2017

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.ekoprestige.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklep
www.ekoprestige.pl w Czarnym Lesie.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3. Niniejszy Regulamin może być kopiowany w całości lub części na dowolny nośnik przed złożeniem zamówienia
4. Koszt połączeń telekomunikacyjnych ze sprzedawcą jest zgodny z taryfą stosowaną przez operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Klient.

§ 2
Definicje

1. Sprzedawca - osoba fizyczna Edyta Soboniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ekoprestige dr Edyta Soboniak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 573 256 36 62, REGON 367417477.
1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ekoprestige.pl.
5. Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
6. Kurier - przewoźnik, któremu sprzedający zleca dostawę zakupionego towaru.
7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
14. Okres rozliczeniowy – tydzień/miesiąc/kwartał/rok zależnie od uzgodnień stron.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: 42-233 Czarny Las, ul. Szkolna 3.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@ekoprestige.pl .
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 600-415-438, 604-642-831.
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ING BANK ŚLĄSKI 03 1050 1142 1000 0092 4240 7600.
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą.
7. Informacja o ofercie Sklepu i dostępnym Towarze umieszczone są na stronie Sklepu internetowego www.ekoprestige.pl, można je uzyskać drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres sklep@ekoprestige.pl oraz dostępne w Sklepie pod nr telefonu +48 604-642-831, +48 600-415-438. Stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
• urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
• włączona obsługa plików cookies,,

§ 5
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię, nazwisko,(nazwa firmy, NIP), adres, e-mail, numer telefonu.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 6
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta na adres wskazany w § 3.
3. Ceny podane w Sklepie www.ekoprestige.pl są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) oraz nie zawierają kosztów dostawy.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnej i wyprzedaży.
5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe).
6. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną do zapłaty jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz
o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu lub zostanie uzgodniona w trakcie negocjacji pomiędzy stronami.

§ 7
Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane przez www.ekoprestige.pl lub drogą elektroniczną na adres sklep@ekoprestige.pl bez przerwy.
2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu lub przesłanie zamówienia drogą elektroniczną
na adres sklep@ekoprestige.pl.
3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest:
• w przypadku zamówień składanych przez stronę sklepu internetowego www.ekoprestige.pl - prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia,
• w przypadku zamówień składnych drogą elektroniczną lub pocztową - kompletne zamówienie powinno zawierać nazwę towaru lub towarów z podaniem kodów lub symboli zamawianych egzemplarzy Towarów, podanie koloru, pełne dane teleadresowe Klienta niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży paragonu lub faktury i do wysyłki (imię i nazwisko (nazwa firmy) Klienta, adres Klienta (dostawy), nr NIP, telefon kontaktowy (dla kuriera).
4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie sprzedawcy.
5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Dotyczy to także produktów chwilowo niedostępnych na stronie.
6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest tylko ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzenie powyższych zmian jest możliwe poprzez kontakt ze sklepem na adres sklep@ekoprestige.pl.
8. Rozpoczęcie składania zamówienia poprzez stronę sklepu internetowego www.ekoprestige.pl wymaga podania danych do wysyłki i adresu e-mail lub rejestracji klienta. W wyniku rejestracji do podanego przez klienta loginu zostaje przypisane hasło.
9. Klient dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie zawartych w nim warunków.
10. Dokonanie zakupu Towarów oferowanych przez sklep wymaga złożenia przez Klienta zamówienia na oznaczony towar oraz jego potwierdzenia poprzez kliknięcie na przycisk „Potwierdzam zamówienie”, który jest jednoznaczny ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
11. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 8
Zapłata za zakupiony Towar

1. W przypadku wyboru przez Klienta:
• płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;
• płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;
• płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki;
2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w paragrafie 8.
3. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
- w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
• W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem- od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
• W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

6. Zapłata za zakupiony Towar oraz za koszty przesłania zakupionego towaru następuje poprzez:
- przedpłatę - przelew na rachunek bankowy sprzedawcy
Ekoprestige
42-233 Czarny Las
ul. Szkolna 3
NR KONTA: ING BANK ŚLĄSKI 34 10 50 1142 1000 0090 6989 7198
TYTUŁ PRZELEWU - Zapata za zamówienie nr … (proszę wpisać nr zamówienia);
- płatność przy odbiorze (za pobraniem kuriera);
- zapłata gotówkowa przy odbiorze w sklepie firmowym - Czarny Las, ul Szkolna 3, 42-233 Czarny Las;
W przelewie należy podać tytuł zapłata za zamówienie nr … (proszę wpisać nr zamówienia). Za datę zapłaty przyjmuje się datę dokonania wpłaty ceny w Sklepie albo uznania przez Bank rachunku Bankowego Sprzedawcy (zaksięgowania wpłaty) kwota należności.
Jeżeli Klient jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę VAT, powinien podać Sprzedawcy wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury.


§ 8
Dostawa zakupionego Towar

1. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski za pomocą Kuriera. Zamówienia będą realizowane w terminie do 2 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia.
2. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:
• przy przelewie internetowym po otrzymaniu z systemu operatora płatności informacji
o jej realizacji,
• w przypadku wyboru opcji opłaty za pobraniem – po zawarciu umowy sprzedaży.
3. Sprzedawca po wysłaniu przesyłki z zamówionym towarem przesyła klientowi powiadomienie e-mailowe o nadaniu przesyłki z zamówionym towarem wraz z nr. Przesyłki i posiada możliwość śledzenia paczki online.
4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są na terenie Polski Stałe i wynoszą:
• wpłata na rachunek bankowy – 16,00 zł brutto;
• pobranie – 21,00 zł brutto;
• odbiór osobisty – 0,00 zł.
Przy zamówieniach powyżej 500,00 zł. koszty dostawy pokrywa Sprzedawca.
5. W przypadku dostawy Towaru poza teren Polski koszty dostawy są ustalane indywidualnie z klientem, z uwzględnieniem wielkości przesyłki, wagi i kraju dostawy telefonicznie tel. 600-415-438 lub drogą elektroniczną sklep@ekoprestige.pl .
6. Podczas odbioru przesyłki od Kuriera Klient jest zobowiązany sprawdzić, czy przesyłka jest nieuszkodzona lub czy opakowanie jest nienaruszone. W razie wątpliwości przesyłkę należy otworzyć i sprawdzić w obecności Kuriera. Jeżeli po rozpakowaniu przesyłki Klient stwierdzi, że dostarczony towar posiada uszkodzenia, należy spisać protokół uszkodzenia oraz skontaktować ze sprzedawcą w celu wymiany uszkodzonego towaru.
7. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta w sklepie Firmowym po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru jest bezpłatny.
8. W przypadku odbioru osobistego towar należy odebrać w terminie do 7 dni.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta pisemnego oświadczenia przed upływem tego terminu i zwrot zakupionego towaru w terminie 14 dni od otrzymania zakupionego towaru.
6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

Plik Doc Formularz zgłoszenia reklamacji

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
8. Skutki odstąpienia od Umowy:
• W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
• W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
• Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
• Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
• Do przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon lub fakturę VAT.
• Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy: 42-233 Czarny Las, ul. Szkolna 3 z dopiskiem zwrot niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
• Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
• Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie póżniej niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
• Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 10
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie drogą pocztową na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy w sposób najtańszy tj. (paczką pocztową) ekonomiczną. Do przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon lub fakturę VAT, wraz z wypełnionym formularzem reklamacji stanowiącym załącznik 2 do niniejszego regulaminu.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji. I poinformuje Klienta o sposobie jej rozstrzygnięcia. Zawiadomienie zostanie przesłane drogą elektroniczną.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres 42-233 Czarny Las, ul. Szkolna 3.

7. W przypadku uznania zasadności wniesionej reklamacji Sprzedawca wymienia reklamowany towar na wolny od wad, a jeśli to już niemożliwe (np. z powodu zakończenia serii, wycofania ze sprzedaży itp.), oferuje do wyboru: bądź inne Towary tego rodzaju dostępne w sklepie www.ekoprestige.pl, bądź obniżenie ceny, bądź zwrot zapłaconej ceny.

8. Klient ma prawo wymiany, naprawy towaru, obniżenia ceny, lub odstąpienia od umowy.

9. W przypadku obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy Sprzedawca przekazuje należność w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji przelewem na rachunek wskazany przez klienta lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
• Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
• Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
• Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
• Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
• Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
• Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.ekoprestige.pl
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie do Sklepu internetowego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez sprzedawcę. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę może uniemożliwić świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez klientów zakupów na stronie www.ekoprestige.pl.
4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 Organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów.
5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego ich wstrzymania przetwarzania, lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6. Sprzedawca wykorzystuje pliki „cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji i zapamiętywania ustawień osobistych. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

§ 13
Zasady korzystania z systemów

1. Klient jest zobowiązany, dla prawidłowego korzystania z Sklepu internetowego, korzystać z aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka) oraz konta poczty elektronicznej (e-mail). Klient jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie. Zaleca się korzystanie z najnowszych, zaktualizowanych wersji przeglądarek. Sprzedawca rekomenduje Klientom zabezpieczenia urządzenia końcowego, które należy stosować jednocześnie
2. Zainstalowanie renomowanego oprogramowania antywirusowego i antyspamowego;
3. Zainstalowanie zapory ogniowej (firewall);
4. Bieżące aktualizowanie systemu operacyjnego obsługującego urządzenie końcowe.
5. Klient zobowiązany do powstrzymywania się od podejmowania działań o charakterze bezprawnym lub które mogłyby uniemożliwiać lub utrudniać innym Klientom prawidłowe korzystanie z Sklepu internetowego.
6. W szczególności Klient jest zobowiązany jest do: niewykorzystywania Sklepu w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa oraz utrudniający korzystanie z niego innym Klientom,
7. Zabezpieczenia i ochrony poufnych danych takich jak np. hasła dostępowe,
8. Niepodejmowania prób naruszenia zasobów systemowych Sprzedawcy do których Klient nie ma uprawnień,
9. Przestrzegania ustawowego zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na Stronie Sklepu internetowego.
3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.ekoprestige.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.


Ekoprestige 2017. Designed with by imoli.pl